map

Congregatio Beuronensis

11 (f14) - Beur - Đan Sĩ Các Sơ

Ngày thành lập Nhà dòng1873
mạng "web" http://www.beuroner-kongregation.de
địa chỉ điện thơ (e-mail) webmaster@beuroner-kongregation.de

Những Đan viện của Tu Hội

Nütschau - Nhà dòng 15 Đan Sĩ 78 Hiến sinh giáo dân
Neuburg - Đan Phụ Viện 12 Đan Sĩ 42 Hiến sinh giáo dân
Maria Laach - Đan Phụ Viện 46 Đan Sĩ 52 Hiến sinh giáo dân
Neresheim - Đan Phụ Viện 12 Đan Sĩ 25 Hiến sinh giáo dân
Gerleve - Đan Phụ Viện 44 Đan Sĩ 140 Hiến sinh giáo dân
Tholey - Đan Phụ Viện 10 Đan Sĩ 8 Hiến sinh giáo dân
Beuron - Đan Phụ Viện 50 Đan Sĩ 125 Hiến sinh giáo dân
Seckau - Đan Phụ Viện 11 Đan Sĩ 10 Hiến sinh giáo dân
Marienrode - Nhà dòng 11 Nữ Đan Sĩ 3 Hiến sinh giáo dân
Eibingen - Đan Phụ Viện 48 Nữ Đan Sĩ 50 Hiến sinh giáo dân
Åsebakken - Nhà dòng 3 Nữ Đan Sĩ 5 Hiến sinh giáo dân
Engelthal - Đan Phụ Viện 21 Nữ Đan Sĩ 49 Hiến sinh giáo dân
Fulda - Đan Phụ Viện 24 Nữ Đan Sĩ 20 Hiến sinh giáo dân
Herstelle - Đan Phụ Viện 37 Nữ Đan Sĩ 55 Hiến sinh giáo dân
Kellenried - Đan Phụ Viện 25 Nữ Đan Sĩ 22 Hiến sinh giáo dân
Säben - Đan Phụ Viện 6 Nữ Đan Sĩ
Varensell - Đan Phụ Viện 40 Nữ Đan Sĩ 23 Hiến sinh giáo dân
Cella Sankt Benedikt Beuron - Nhà 2 Đan Sĩ