map

Congregatio Bavarica

06 - Bav - Đan Sĩ

Ngày thành lập Nhà dòng1684
mạng "web" http://www.abtei-ettal.de/bbk.html
địa chỉ điện thơ (e-mail) pdavid@web.de

Những Đan viện của Tu Hội

Niederaltaich - Đan Phụ Viện 30 Đan Sĩ 60 Hiến sinh giáo dân
Ettal - Đan Phụ Viện 48 Đan Sĩ 40 Hiến sinh giáo dân
Scheyern - Đan Phụ Viện 17 Đan Sĩ
Schäftlarn - Đan Phụ Viện 15 Đan Sĩ
München - Sankt Bonifaz - Đan Phụ Viện 15 Đan Sĩ
Augsburg - Đan Phụ Viện 17 Đan Sĩ
Braunau - Rohr - Đan Phụ Viện 20 Đan Sĩ
Metten - Đan Phụ Viện 23 Đan Sĩ
Ottobeuren - Đan Phụ Viện 19 Đan Sĩ
Plankstetten - Đan Phụ Viện 21 Đan Sĩ
Weltenburg - Đan Phụ Viện 15 Đan Sĩ
München - Studienheim Ettal - Trường nội trú 4 Đan Sĩ
Andechs München - Sankt Bonifaz - Nhà dòng 7 Đan Sĩ
Wechselburg Ettal - Nhà dòng 6 Đan Sĩ 10 Hiến sinh giáo dân