map

Congregatio Sanctae Agnetis

f35 - Agnes - Các Sơ

Ngày thành lập Nhà dòng1912
địa chỉ điện thơ (e-mail) a.losco@fotonica.com

Những Đan viện của Tu Hội

Imiliwaha - Nhà dòng
Betania - Dar Es Salaam Imiliwaha - Nhà
Familia Takatifu Imiliwaha - Nhà
Ihanga Imiliwaha - Nhà
Kurasini Imiliwaha - Nhà
Makambako Imiliwaha - Nhà
Mavanga Imiliwaha - Nhà
Chipole - Nhà dòng