map

Congregatio Angliae

02 (f01) - Angl - Đan Sĩ Các Sơ

Ngày thành lập Nhà dòng1336
mạng "web" http://www.benedictines.org.uk/
địa chỉ điện thơ (e-mail) enquiries@benedictines.org.uk

Những Đan viện của Tu Hội

Ampleforth - Đan Phụ Viện 86 Đan Sĩ
Belmont - Đan Phụ Viện 40 Đan Sĩ 120 Hiến sinh giáo dân
Buckfast - Đan Phụ Viện 27 Đan Sĩ 150 Hiến sinh giáo dân
Douai - Đan Phụ Viện 29 Đan Sĩ 50 Hiến sinh giáo dân
Downside - Đan Phụ Viện 31 Đan Sĩ
Osmotherley Ampleforth - Nhà dòng 4 Đan Sĩ
Monte Cassino - Zimbabwe Ampleforth - Nhà dòng 5 Đan Sĩ
Brownedge Ampleforth - Nhà dòng 8 Đan Sĩ
Pachacamac Belmont - Nhà 8 Đan Sĩ
Oxford - Saint Benet Ampleforth - Nhà 10 Đan Sĩ
Ealing - Đan Phụ Viện 18 Đan Sĩ
Worth - Đan Phụ Viện 22 Đan Sĩ
Washington - Đan Phụ Viện 19 Đan Sĩ 40 Hiến sinh giáo dân
Saint Louis - Đan Phụ Viện 24 Đan Sĩ 12 Hiến sinh giáo dân
Portsmouth - Đan Phụ Viện 15 Đan Sĩ
Chester - Đan Phụ Viện 8 Nữ Đan Sĩ 8 Hiến sinh giáo dân
Colwich - Đan Phụ Viện 8 Nữ Đan Sĩ 10 Hiến sinh giáo dân
Stanbrook - Đan Phụ Viện 24 Nữ Đan Sĩ 115 Hiến sinh giáo dân