map

Foederatio Italica

f03 03 - AP it - Nữ Đan Sĩ

Ngày thành lập Nhà dòng1653
địa chỉ điện thơ (e-mail) osbapghiffa@libero.it

Những Đan viện của Tu Hội

Alatri - Nhà dòng 29 Nữ Đan Sĩ
Castel Madama - Nhà dòng 20 Nữ Đan Sĩ
Catania - Nhà dòng 33 Nữ Đan Sĩ
Gallarate - Nhà dòng 12 Nữ Đan Sĩ 18 Hiến sinh giáo dân
Ghiffa - Nhà dòng 45 Nữ Đan Sĩ 30 Hiến sinh giáo dân
Grandate - Nhà dòng 35 Nữ Đan Sĩ
Lucca - Nhà dòng 11 Nữ Đan Sĩ
Modica - Nhà dòng 22 Nữ Đan Sĩ
Noto - Nhà dòng 7 Nữ Đan Sĩ
Piedimonte Matese - Nhà dòng
Ragusa Ibla - Nhà dòng 17 Nữ Đan Sĩ
Sortino - Nhà dòng 9 Nữ Đan Sĩ
Teano - Nhà dòng 9 Nữ Đan Sĩ
Laveno Mombello - Nhà dòng
Milano - Nhà dòng 22 Nữ Đan Sĩ
Montefiascone - Nhà dòng 8 Nữ Đan Sĩ
Roma - San Giuseppe - Nhà dòng 14 Nữ Đan Sĩ
Tarquinia - Nhà dòng 11 Nữ Đan Sĩ