map

Congregatio Samaritanarum a Cruce Christi

f25 - SamCru - Siostry

Data fundacji1926
Strony internetowe http://www.samarytankiosb.pl
Adres Email osbsam@zakon.opoka.org.pl

Zgromadzenie Sió?´? Benedyktynek Samarytanek Krzy?a Chrystusowego zosta?o za?o?one 6 stycznia 1926 roku w Warszawie przez S?ug? ?o?? Matk? ?incent? ?adwig? ?aroszewsk? (1900-1937). Zatwierdzenie na prawie diecezjalnym otrzyma?o w 1932 roku, na prawie papieskim - w 1974. Afiliowane do Zakonu Benedyktynó? ?osta?o w 1965 roku. Charyzmat benedykty????-samaryta???Š Zgromadzenia wyra?a si? ? oddawaniu Bogu chwa?y liturgiczn? modlitw? Ko?cio?a i wielbieniu sprawiedliwo?ci Bo?ej, w duchu ekspiacji, przez s?u?b? Žajbardziej potrzebuj?cym. Dzia?alno?? ?postolsko-charytatywn? Zgromadzenie realizuje pe?ni?c pos?ug? ?pieku????-wychowawcz? w?ró¤ ?só? Žiepe?nosprawnych intelektualnie (Domy Pomocy Spo?ecznej) oraz dzieci i m?odzie?y z rodzin patologicznych (O?rodki Wychowawcze), a tak?e wobec osó? ?agubionych moralnie, z marginesu spo?ecznego i zagro?onych (Dom Samotnej Matki). Zgromadzenie posiada 15 domó? ?akonnych. Dom Generalny, zwany â??Samariaâ?, znajduje si? ? Niegowie (40 km od Warszawy). W nim mie?ci si? ´e? dom formacyjny i zakonny, któ?š prowadzi dzie?o apostolskie - Dom Pomocy Spo?ecznej. Klasztor umo?liwia ró?ŽŠe? odprawianie rekolekcji osobom indywidualnym i ró?Žšm grupom â?? poszukuj?cych Boga lub pragn?cych pog???Š? ?ycie wewn?´?zne.

Klasztory Kongregacji

Niegów-Samaria - Dom 27 Siostry
Koscielisko Niegów-Samaria - Dom 2 Siostry
Moryn Niegów-Samaria - Dom 6 Siostry
Parchowo Niegów-Samaria - Dom 5 Siostry
Pruszkow - Szkolna - Dom 6 Siostry
Pruszkow - Zbikowska - Dom 21 Siostry
Roma - San Sebastianello - Dom 3 Siostry
Warszawa - Kaweczynska - Dom 2 Siostry
Bielawki - Dom 13 Siostry
Nowobielica - Dom 4 Siostry
Czestochowa - Dom 5 Siostry
Gaj-Fiszor - Dom 19 Siostry
Karwowo - Dom 3 Siostry
Gaj-Fiszor 2 - Dom 12 Siostry