map

Congregatio Bavarica

06 - Bav - Monniken

Stichtingsdatum1684
website http://www.abtei-ettal.de/bbk.html
E-mail adres pdavid@web.de

kloosters van de Congregatie

Niederaltaich - abdij 30 Monniken 60 oblaten
Ettal - abdij 48 Monniken 40 oblaten
Scheyern - abdij 17 Monniken
Schäftlarn - abdij 15 Monniken
München - Sankt Bonifaz - abdij 15 Monniken
Augsburg - abdij 17 Monniken
Braunau - Rohr - abdij 20 Monniken
Metten - abdij 23 Monniken
Ottobeuren - abdij 19 Monniken
Plankstetten - abdij 21 Monniken
Weltenburg - abdij 15 Monniken
München - Studienheim Ettal - college 4 Monniken
Andechs München - Sankt Bonifaz - priorij 7 Monniken
Wechselburg Ettal - priorij 6 Monniken 10 oblaten