map

Abbey   Bergamo - Santa Grata

Monastero Benedictine S. Grata

juridic titleAbbey
type of monasteryCongregationmonasterium monialium extra Instituta (eI)address Monastero Benedictine S. Grata
Via Arena 24
I-24129 Bergamo Alta
Italia
GMT offsetGMT+01:00
Telephone The number in parenthesis to be skipped when calling from abroad. +39 035237069 (0) (0)